Latvijas pasta banka

Elektroniskie maksājumi

Spēkā no: 03.01.2017

Pakalpojums LAIKS1 OUR2 SHA3
1. Iekšbankas maksājumi
 
1.1. Juridiskās personas
18:00
0.20 EUR
1.2. Privātpersonas
18:00
Bez maksas
2. Maksājumi uz citu banku
2.1. EUR maksājumi uz EEZ4 valstīm
Standarta (D) 15:30   0,40 EUR
Standarta (D)*  17:30   0,40 EUR
Standarta (D+1)  18:00   0,40 EUR
Steidzams (D) 17:00   10 EUR
Ekspress (D)** 17:45   50 EUR
2.2. EUR maksājumi ārpus EEZ valstīm      
Standarta (D+1) 18:00   20 EUR 15 EUR
Steidzams (D) 17:00 25 EUR 20 EUR
Ekspress (D)** 17:45 50 EUR
2.3. USD maksājumi
Standarta (D+1) 18:00 30 EUR    20 EUR 
Steidzams (D) 17:00 40 EUR    30 EUR 
Ekspress (D)** 17:45 60 EUR
2.4. RUB maksājumi
Standarta (D+1) 18:00 11 EUR   
Steidzams (D) 14:00 15 EUR   
Ekspress(D)** 15:30 45 EUR   
2.5. GBP maksājumi
Standarta (D+1) 18:00 30 EUR 20 EUR
Steidzams (D) 14:00 40 EUR 30 EUR
Ekspress (D)** 15:30 60 EUR 
2.6. PLN maksājumi
Standarta (D+1) 18:00 35 EUR 30 EUR
Steidzams (D) 14:00 45 EUR 40 EUR 
Ekspress (D)** 15:30 60 EUR 
2.7. Maksājumi citās valūtās
Standarta (D+2) 18:00 30 EUR 20 EUR 
Steidzams (D+1) 18:00 40 EUR 25 EUR
3. Papildu pakalpojumi      
3.1. a) Izpildītā EUR maksājuma uz EEZ valstīm izmeklēšana, atsaukšana un noteikumu grozīšana, gaidāmā vai ienākošā maksājumu izmeklēšana 10 EUR 
3.1. b) Izpildītā maksājuma izmeklēšana, atsaukšana un noteikumu grozīšana, gaidāmā vai ienākošā maksājuma izmeklēšana vai atgriešana*** 40 EUR + faktiskie izdevumi
3.2. Apstiprinātas SWIFT5 ziņojuma kopijas izsniegšana klientam 5 EUR
3.3. Iekšbankas maksājuma atsaukšana 5 EUR 
3.4. Kontā ieskaitītā maksājuma atgriešana pēc Klienta rīkojuma 15 EUR 
3.5. Slēdzamajā Kontā esošo līdzekļu atgriešana bez Klienta rīkojuma ***
30 EUR
3.6. Atgrieztā izejošā maksājuma ieskaitīšana Bankas Klienta kontos
20 EUR (SEPA maksājumiem bez maksas)
4. Ienākošo maksājumu ieskaitīšana Bankas Klientu kontos un maksājumu apstrāde
4.1. Ienākošo maksājumu ieskaitīšana Bankas Klientu kontos
Bez maksas
4.2. Ienākošā maksājuma ar neprecīzo saņēmēja nosaukumu apstrāde
20 EUR
4.3. Ienākošā maksājuma ar neprecīzo saņēmēja IBAN6 apstrāde
20 EUR
4.4. Ienākošā maksājuma bez maksājuma mērķa norādīšanas apstrāde
20 EUR
5. Bezskaidras valūtas konvertācija**** Pēc Bankas noteiktā kursa, bez komisijas maksas

* Maksājuma saņemēja banka ir EKS maksājuma sistēmas tiešais dalībnieks. Banku-EKS dalībnieku saraksts. 
** Ekspress (D) - maksājums, kura izpilde tiek nodrošināta 1 stundas laikā tikai pēc vienošanās ar Banku (iepriekš saskaņojot maksājuma veikšanu ar Bankas darbinieku). 
*** Komisijas maksa tiek ieturēta no atgriežamā maksājuma summas.
**** Iespēja vienoties ar Banku par individuālu valūtas kursu, sākot no 5000,00 EUR vai ekvivalentu summu citās valūtās, bez papildus komisijas.

LAIKS1 – maksājuma pieteikšanas laiks jeb vēlākais laiks, kad šī veida maksājumu ir iespējams iesniegt. Ja maksājums tiek iesniegts pēc norādītā laika, pie izpildes laika tiek pieskaitīta vēl 1 darba diena. 
OUR2 – visas ar maksājumu saistītās komisijas (korespondentbankas, saņēmējbankas) sedz Maksātājs. Saņēmējs saņem pilnu pārveduma summu. Ja maksājumu pārveduma laikā iesaistītās bankas maina maksājuma komisijas veidu, AS "Latvijas pasta banka" atbildību nenes. Saņēmējbankas vai citas maksājumā iesaistīto banku ar šo maksājumu saistītās komisijas AS "Latvijas pasta banka" bezakcepta kārtībā noraksta no Klienta norēķinu konta Bankā
SHA3 – Maksātājs apmaksā tikai AS "Latvijas pasta banka" komisijas maksu. Visas pārējās ar maksājumu saistītās komisijas (korespondentbankas, saņēmējbankas) sedz Saņēmējs. Maksājuma ieskaitīšanu Saņēmēja kontā veic saņēmējbanka pēc visu komisiju, ja tādas rodas, ieturēšanas no maksājuma summas. Sākot ar 2009. gada 1. novembri, ja maksājums tiek veikts Eiropas Ekonomikas zonas valstu* ietvaros EUR citās šo dalībvalstu valūtās** un ja maksājumā ir norādīts saņēmēja IBAN***, saņēmējbankas SWIFT**** kods un komisijas veids ir SHA, citas komisijas no maksājuma summas vairs netiek ieturētas.
Banka ir tiesīga mainīt komisijas veidu no OUR uz SHA gadījumā, ja Klienta izejošo maksājumu nosūtīšanai uz EEZ valstīm EUR vai citā dalībvalstu valūtā (GBP, DKK, NOK, SEK, PLN, CZK, RON, BGN, HUF, HRK, CHF), maksājuma komisijas veids norādīts OUR. 
Eiropas Ekonomikas zonas valstis4 – Īslande, Norvēģija, Lihtenšteina un 28 ES valstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija. 
SWIFT5 (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) – starpbanku elektroniskā komunikācijas sistēma, kur katrai bankai piešķirts starptautisks kods. 
IBAN6 (International Bank Account Number) – starptautisks bankas konta numurs, ko banka piešķīrusi klientam un kas atbilst starptautiskajam standartam ISO 13616:1997, kuru izstrādājušas Eiropas Banku standartu komiteja (European Committee for Banking Standards) un Starptautiskā Standartizācijas organizācija (International Organization for Standardization).

jaunumi