Latvijas pasta banka

Skaidras naudas darījumi

Spēkā no: 14.06.2017

1. Skaidras naudas izmaksa no Konta1
1.1. EUR2 0,25% no summas, min 5 EUR 
1.2. USD2 0,5% no summas, min 8 EUR 
1.3. GBP, NOK, SEK, RUB3 1% no summas, min 8 EUR 
1.4. Papildu komisija par iepriekš nepieteiktu skaidras naudas izmaksu
0.1% no vienas dienas ietvaros izmaksātās EUR vai USD summas2
0.1% no GBP, NOK, SEK, RUB izmaksātās summas3
2. Skaidras naudas iemaksa savā Kontā (banknotes)
2.1. EUR   2 EUR
2.2. USD4
0,5% no summas, min 8 EUR
2.3. GBP, NOK, SEK, RUB 0,7% no summas, min 8 EUR
2.4. Termiņnoguldījumam (EUR, USD)
bez maksas
3. Skaidras naudas iemaksa cita Klienta Kontā
3.1. EUR 0,1% no summas, min 5 EUR
3.2. USD4
0,7% no summas, min 8 EUR
3.3. GBP, NOK, SEK, RUB 1% no summas, min 8 EUR
4. Naudas pasūtīšana pēc nomināliem
4.1. Banknotes (EUR, USD, GBP, RUB)
1% no summas, min 8 EUR + komisija par skaidras naudas izmaksu no konta
4.2. Monētas (EUR)
50 gab. 1 EUR, min 5 EUR + komisija par skaidras naudas izmaksu no konta
5. Monētu apstrāde
50 gab. 1 EUR, min 5 EUR
6. Skaidras naudas valūtas maiņa
6.1. Bankas Klienti4
2 EUR
6.2. Ne Bankas Klienti4
5 EUR
7. Banknošu pārbaude pēc Klienta pieprasījuma
  1 EUR par vienu banknoti
8. Banknošu apmaiņa pret monētām, monētu apmaiņa pret banknotēm, naudas apmaiņa, izmainot nominālu 1% no summas, min 8 EUR
9. Bojātu un iezīmētu banknošu (izņemot EUR), USD banknošu, kas izlaistas līdz 1990. gadam, pieņemšana4 5% no summas, min 10 EUR

Ja skaidras naudas darījums veikta ārvalstu valūtā, Bankas komisiju par pakalpojumu aprēķina un ietur EUR, piemērojot Eiropas Centrālās bankas noteikto valūtas kursu, kas ir spēkā Bankas komisijas ieturēšanas brīdī. Ārzemju valūtu monētas Banka nepieņem un neizmaksā.

1 Termiņnoguldījuma (EUR, USD) pamatsummas un procentu izmaksa - bez maksas (ja iemaksa Termiņnoguldījumam pilnā apjomā tika veikta skaidrā naudā un izmaksa tiek veikta 30 dienu laikā no Termiņnoguldījuma beigu datuma).
2  Skaidras naudas izmaksa virs 15’000 EUR vai 15’000 USD  jāpiesaka vienu darba dienu iepriekš līdz plkst.14:00 rakstiski, Internetbankā vai ar Telefonbankas starpniecību. Bankai ir tiesības atteikt skaidras naudas izmaksu, ja tā nav iepriekš pieteikta.
3  Skaidras naudas izmaksa neatkarīgi no summas GBP, NOK, SEK, RUB jāpiesaka divas darba dienas iepriekš līdz plkst.14:00 rakstiski, Internetbankā vai ar Telefonbankas starpniecību. Bankai ir tiesības atteikt skaidras naudas izmaksu, ja tā nav iepriekš pieteikta.
4 Banka nepieņem no Klientiem 2006. gada izlaiduma 100 dolāru ASV banknotes.

jaunumi