AS LPB Bank

Ārvalstu

Spēkā no: 14.12.2018

1. Konta atvēršana, apkalpošana, uzturēšana (juridiskām personām)
1.1. Norēķinu konta atvēršana (Komisijas maksā ietilpst Konta atvēršana un pirmā Identifikācijas un autorizācijas līdzekļu komplekta izsniegšana)1 200 EUR
1.2. Papildu komisija par steidzamu Konta atvēršanu 48 stundu laikā pēc pilna dokumentu komplekta iesniegšanas Bankā (Bankas darba laikā)1 350 EUR 
1.3. Papildu Norēķinu konta atvēršana 50 EUR
1.4. Konta apkalpošana (mēnesī) 50 EUR
1.5. Minimālais Konta atlikums   150 EUR
1.6. Papildu komisija par dokumentu iesniegšanu Bankā ar Bankas aģentu starpniecību 75 EUR
1.7. Naudas glabāšana USD valūtā Klienta Norēķinu un Maksājumu karšu kontos (mēnesī)2
0,1%, min. 100 EUR
2. Pilnvaru noformēšana un pārbaude  
2.1. Bankas Pilnvaras noformēšana  20 EUR
2.2. Notariāli apliecinātas Pilnvaras pirmreizēja pārbaude  10 EUR
2.3. Notariāli apliecinātas Pilnvaras katra atkārtota pārbaude  5 EUR
3. Parakstu un zīmoga paraugu kartiņa  
3.1. Apstiprināšana Bez maksas
3.2. Maiņa 20 EUR
4. Konta izraksts   
4.1. Par laika periodu līdz 1 gadam 5 EUR 
4.2. Par laika periodu virs 1 gada 0,30 EUR par 1 lapu, min 10 EUR 
4.3. Konta izraksta dublikāts 15 EUR
4.4. Konta izraksts no slēgta Konta 0,50 EUR par 1 lapu, min 20 EUR 
5. Izziņas  
5.1. Izziņa par Konta esamību, Konta atlikumu 30 EUR
5.2. Cita satura izziņas pēc Klienta pieprasījuma 60 EUR
5.3. Informācijas sniegšana pēc audita pieprasījuma 100 EUR
5.4. Izziņas notariālā apstiprināšana3 100 EUR +  faktiskās izmaksas 
5.5. Papildu komisija par steidzamu Izziņu 2 stundu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas Bankā (Bankas darba laikā)  50 EUR
6. Konta slēgšana 100 EUR
7. Naudas glabāšana slēdzamajā Kontā (dienā)4  0.5 % no summas, min 50 EUR
8. Dokumentu nosūtīšana pa pastu3  
8.1. Latvijā 10 EUR + faktiskās izmaksas 
8.2. Ārpus Latvijas 20 EUR +faktiskās izmaksas 
9. Informatīvais SMS   
9.1. Pieslēgšana Bez maksas
9.2. Par darījumiem Norēķinu kontos (par katru SMS) 0,10 EUR
9.3. Par darījumiem Maksājumu kartes kontos (par katru SMS)  Bez maksas
10. Arhīva dokumentu kopiju izsniegšana ( par 1 (vienu) dokumentu)
10.1. No atvērta konta 30 EUR
10.2. No slēgta konta 5 50 EUR
11. Dokumentu kopēšana pēc Klienta pieprasījuma par vienu lapu3 1 EUR
12. Tiesībsargājošo iestāžu rīkojumu izpilde saskaņā ar normatīvajiem aktiem6
12.1. Tiesībsargājošo iestāžu rīkojumu pieņemšana izpildei 25 EUR
12.2. Tiesībsargājošo iestāžu rīkojumu izpilde (par katru pārskaitījumu) 15 EUR + maksa saskaņā ar tarifiem
"Maksājumi"
13. Par uzņēmuma reģistrācijas dokumentu iegūšanu no publiskajiem reģistriem 100 EUR
14. Klienta dokumentu izskatīšana, Bankā reģistrētās informācijas aktualizēšanai vai izmaiņu veikšanai
14.1. Klienta pārstāvja ar paraksta tiesībām maiņai 100 EUR
14.2. Patiesā labuma guvēja maiņai 200 EUR
14.3. Klienta esošā pārstāvja pārstāvības tiesību termiņa pagarināšanai         50 EUR
14.4. Klienta juridiskā statusa pārbaudei (reizi gadā)
         25 EUR
15. Citi Bankas pakalpojumi Informācija pieejama pēc pieprasījuma

1 Ja Banka atsaka Norēķinu konta atvēršanu, komisija netiek atgriezta. 
2Komisiju aprēķina par mēneša vidējo konsolidēto atlikumu virs 1 milj. USD.
3Komisijas maksā ir iekļauts PVN saskaņā ar LR Likumu “Par pievienotās vērtības nodokli”. 
4Saskaņā ar Vispārējo darījumu noteikumu 10.7.2. punktu.
5Pēc Klienta pārstāvja identifikācijas.
6VID un Zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumi un izdoto rīkojumu atsaukumi, tiesu un citu tiesībsargājošo iestāžu spriedumi, lēmumi, nolēmumi un rīkojumi.

jaunumi