AS LPB Bank

EEZ

Spēkā no: 01.12.2017

1. Konta atvēršana, apkalpošana, uzturēšana (privātpersonām) 
1.1. Norēķinu konta atvēršana (Komisijas maksā ietilpst Konta atvēršana un pirmā Identifikācijas un autorizācijas līdzekļu komplekta izsniegšana)* 150 EUR
1.2. Papildu komisija par steidzamu Konta atvēršanu 48 stundu laikā pēc pilna dokumentu komplekta iesniegšanas Bankā (Bankas darba laikā)*    350 EUR 
1.3. Papildu Norēķinu konta atvēršana  50 EUR
1.4. Papildu Maksājumu kartes konta atvēršana Bez maksas + gada maksa par kartes lietošanu saskaņā ar tarifiem "Maksājumu kartes"
1.5. Konta apkalpošana (mēnesī) 20 EUR
1.6. Minimālais Konta atlikums  85 EUR 
1.7. Papildu komisija par dokumentu iesniegšanu Bankā ar Bankas aģentu starpniecību 75 EUR
2. Pilnvaru noformēšana un pārbaude   
2.1. Bankas Pilnvaras noformēšana  20 EUR
2.2. Notariāli apliecinātas Pilnvaras pirmreizēja pārbaude  10 EUR
2.3. Notariāli apliecinātas Pilnvaras katra atkārtota pārbaude  5 EUR
3. Parakstu un zīmoga paraugu kartiņa   
3.1. Apstiprināšana Bez maksas
3.2. Maiņa 10 EUR
4. Konta izraksts  
4.1. Par laika periodu līdz 1 gadam 5 EUR
4.2. Par laika periodu virs 1 gada 0,30 EUR par 1 lapu, min 10 EUR 
4.3. Konta izraksta dublikāts 15 EUR
4.4. Konta izraksts no slēgta Konta 0,50 EUR par 1 lapu, min 20 EUR
5. Izziņas  
5.1. Izziņa par Konta esamību, Konta atlikumu 20 EUR
5.2. Cita satura izziņas pēc Klienta pieprasījuma 50 EUR
5.3. Informācijas sniegšana pēc audita pieprasījuma 100 EUR
5.4. Izziņas notariālā apstiprināšana** 100 EUR +  faktiskās izmaksas 
5.5. Papildu komisija par steidzamu Izziņu 2 stundu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas Bankā (Bankas darba laikā)  50 EUR
6. Konta slēgšana   65 EUR
7. Naudas glabāšana slēdzamajā kontā (mēnesī)***   
7.1. Līdz 3 mēnešiem (ieskaitot) 50 EUR
7.2. Sākot ar 4. mēnesi līdz 12 mēnešiem (ieskaitot) 100 EUR
7.3. Sākot ar 13. mēnesi  500 EUR
8. Dokumentu nosūtīšana pa pastu**  
8.1. Latvijā 10 EUR + faktiskās izmaksas 
8.2. Ārpus Latvijas 20 EUR +faktiskās izmaksas 
9. Informatīvais SMS   
9.1. Pieslēgšana Bez maksas
9.2. Par darījumiem Norēķinu kontos (par katru SMS) 0,10 EUR
9.3. Par darījumiem Maksājumu kartes kontos (par katru SMS)  Bez maksas
10. Arhīva dokumentu kopiju izsniegšana (par 1 (vienu) dokumentu) 
10.1. No atvērta Konta    30 EUR
10.2. No slēgta Konta  **** 50 EUR
11. Dokumentu kopēšana pēc Klienta pieprasījuma par vienu lapu** 1 EUR
12. Tiesībsargājošo iestāžu rīkojumu izpilde saskaņā ar normatīvajiem aktiem*****
12.1. Tiesībsargājošo iestāžu rīkojumu pieņemšana izpildei 15 EUR
12.2. Tiesībsargājošo iestāžu rīkojumu izpilde (par katru pārskaitījumu) 10 EUR + maksa saskaņā ar tarifiem 
"Maksājumi"
13. Klienta sniegtās informācijas aktualizēšana, ja aktualizāciju veic Banka, balstoties uz informācijas no attiecīgās valsts publiski pieejamiem avotiem. 50 EUR
14. Citi Bankas pakalpojumi Informācija pieejama pēc pieprasījuma

* Ja Banka atsaka Norēķinu konta atvēršanu, komisija netiek atgriezta. 
** Komisijas maksā ir iekļauts PVN saskaņā ar LR Likumu “Par pievienotās vērtības nodokli”. 
*** Saskaņā ar Vispārējo darījumu noteikumu 10.7.2. punktu.  
****Pēc Klienta pārstāvja/ Klienta identifikācijas. 
*****VID un Zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumi un izdoto rīkojumu atsaukumi, tiesu un citu tiesībsargājošo iestāžu spriedumi, lēmumi, nolēmumi un rīkojumi. 

jaunumi