AS LPB Bank

Iekšzemes

Spēkā no: 27.12.2016

1. Konta atvēršana, apkalpošana, uzturēšana (juridiskām personām)
1.1. Norēķinu konta atvēršana (Komisijas maksā ietilpst konta atvēršana un pirmā Identifikācijas un autorizācijas līdzekļu komplekta izsniegšana)* 50 EUR
1.2. Papildu komisija par Norēķinu konta atvēršanu, noformējot dokumentu ar Bankas aģentu starpniecību*
75 EUR
1.3. Papildu komisija par steidzamu Norēķinu konta atvēršanu 48 stundu laikā pēc pilna dokumentu komplekta iesniegšanas Bankā (Bankas darba laikā)*
30 EUR
1.4. Papildu Norēķinu konta atvēršana
20 EUR
1.5. Kontu uzturēšana, mēnesī
5 EUR
1.6. Minimālais Konta atlikums 30 EUR
1.7. Papildu komisija par dokumentu iesniegšanu Bankā ar Bankas aģentu starpniecību   75 EUR
1.8. Norēķinu konta atvēršana pamatkapitāla ieskaitīšanai
20 EUR
1.8.1. Komisija par naudas glabāšanu Norēķinu kontā pamatkapitāla ieskaitīšanai (mēnesī, sākot ar 30. dienu)
35 EUR
1.9. Konta slēgšana 10 EUR
1.10. Naudas glabāšana slēdzamaja kontā (mēnesī)**

1.10.1. līdz 3 mēnešiem (ieskaitot)
100 EUR
1.10.2. sākot ar 4. mēnesi līdz 12 mēnešiem (ieskaitot)
200 EUR
1.10.3. sākot ar 13. mēnesi
1000 EUR
2. Pilnvaru noformēšana un pārbaude
2.1. Bankas Pilnvaras noformēšana
10 EUR
2.2. Notariāli apliecinātas Pilnvaras pirmreizēja pārbaude
10 EUR
2.3. Notariāli apliecinātas Pilnvaras katra atkārtota pārbaude
3 EUR
3. Parakstu un zīmoga paraugu kartiņa
3.1. Apstiprināšana Bez maksas
3.2. Maiņa 7 EUR
4. Konta izraksts
4.1. Konta izrakstus saņemot bankā (par laika periodu līdz 1 gadam) Bez maksas
4.2. Konta izrakstus saņemot bankā (par laika periodu virs 1 gada) 0,30 EUR par 1 lapu, min 5 EUR
4.3. Konta izraksta dublikāts 10 EUR
4.4. Konta izraksts no slēgta konta 0,50 EUR par 1 lapu, min 10 EUR
5. Faksa ziņojuma nosūtīšana*** 2 EUR par lapu
6. Izziņas
6.1. Izziņa par Konta esamību, konta atlikumu 7 EUR
6.2. Cita satura izziņa pēc Klienta pieprasījuma 14 EUR
6.3. Informācijas sniegšana pēc audita pieprasījuma 35 EUR
6.4. Izziņas notariālā apstiprināšana***
50 EUR + faktiskās izmaksas
6.5. Papildu komisija par steidzamu Izziņu 2 stundu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas Bankā (Bankas darba laikā)
30 EUR

7. Dokumentu nosūtīšana pa pastu


7.1. Latvijā*** 5 EUR + faktiskās izmaksas
7.2. Ārpus Latvijas*** 10 EUR + faktiskās izmaksas
8. Informatīvā SMS pieslēgšana Bez maksas
8.1. Informatīvais SMS par darījumiem Norēķinu kontos (par katru SMS) 0,10 EUR
8.2. Informatīvais SMS par darījumiem Maksājumu kartes kontos (par katru SMS)
Bez maksas
9. Arhīva dokumentu kopiju izsniegšana  20 EUR
10. Tiesībsargājošo iestāžu rīkojumu izpilde saskaņā ar normatīvajiem aktiem
10.1. Tiesībsargājošo iestāžu rīkojumu pieņemšana izpildei**** 15 EUR
10.2. Tiesībsargājošo iestāžu inkaso rīkojumu izpilde (par rīkojumu)**** 10 EUR + maksa saskaņā ar tarifiem 
"Maksājumi bankā"
11. Klienta dokumentu kopēšana pēc pieprasījuma par vienu lapu***
0,50 EUR

12. Par uzņēmuma registrācijas dokumentu iegūšanu no Latvijas publiskajiem reģistriem

15 EUR
13. Klienta sniegtās informācijas aktualizēšana, ja aktualizāciju veic Banka
15 EUR

* Ja Banka atsaka Norēķinu konta atvēršanu, komisija netiek atgriezta
** Saskaņā ar Vispārējo darījumu noteikumu 10.7.2. punktu
*** Komisijas maksā ir iekļauts PVN saskaņā ar LR Likumu “Par pievienotās vērtības nodokli” 
**** Tiesu izpildītāju rīkojumi un izdoto rīkojumu atsaukumi, VID rīkojumi un inkaso uzdevumi, rīkojumu un inkaso uzdevumu atsaukumi, tiesu spriedumi, lēmumi, nolēmumi un rīkojumi (komisijas maksa tiek ieturēta no Klienta konta)

jaunumi