Latvijas pasta banka

Norēķinu konti

Spēkā no: 09.11.2016

1. Konta atvēršana, apkalpošana, uzturēšana (privātpersonām)
1.1. Konta atvēršana (Komisijas maksā ietilpst Konta atvēršana, Identifikācijas un autorizācijas tabulas izsniegšana)* 10 EUR
1.2.Papildu komisija par Konta atvēršanu, noformējot kontu ar Bankas aģentu starpniecību* 75 EUR
1.3. Papildu komisija par steidzamu Konta atvēršanu 48 stundu laikā pēc pilna dokumentu komplekta iesniegšanas Bankā (Bankas darba laikā)*
30 EUR
1.4. Papildu Norēķinu konta atvēršana
10 EUR
1.5. Papildu Maksājumu kartes konta atvēršana
0 EUR
1.6. Konta uzturēšana
Bez maksas
1.7. Minimālais Konta atlikums
5 EUR
1.8. Papildu komisija par dokumentu iesniegšanu Bankā ar Bankas aģentu starpniecību 75 EUR
1.9. Konta slēgšana 5 EUR
2. Pilnvaru noformēšana un pārbaude
2.1. Bankas Pilnvaras noformēšana
10 EUR
2.2. Notariāli apliecinātas Pilnvaras pirmreizēja pārbaude
10 EUR
2.3. Notariāli apliecinātas Pilnvaras katra atkārtota pārbaude
3 EUR
3. Parakstu un zīmoga paraugu kartiņa
3.1. Apstiprināšana Bez maksas
3.2. Maiņa 5 EUR
4. Konta izraksts
4.1. Konta izrakstus saņemot bankā (par laika periodu līdz 1 gadam) 3 EUR
4.2. Konta izrakstus saņemot bankā (par laika periodu virs 1 gada) 0,30 EUR par 1 lapu, min 5 EUR
4.3. Konta izraksta dublikāts 10 EUR
4.4. Konta izraksts no slēgta konta 0,50 EUR par 1 lapu, min 10 EUR
5. Faksa ziņojuma nosūtīšana** 2 EUR par lapu
6. Izziņas
6.1. Izziņa par Konta esamību, konta atlikumu 5 EUR
6.2. Cita satura izziņa pēc Klienta pieprasījuma 10 EUR
6.3. Informācijas sniegšana pēc audita pieprasījuma 25 EUR
6.4. Izziņas notariālā apstiprināšana** 50 EUR + faktiskās izmaksas
6.5. Papildu komisija par steidzamu Izziņu 2 stundu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas Bankā (Bankas darba laikā)
30 EUR
7. Dokumentu nosūtīšana pa pastu
7.1. Latvijā** 5 EUR + faktiskās izmaksas
7.2. Ārpus Latvijas** 10 EUR + faktiskās izmaksas
8. Informatīvā SMS pieslēgšana Bez maksas
8.1. Informatīvais SMS par darījumiem Norēķinu kontos (par katru SMS) 0,10 EUR
8.2. Informatīvais SMS par darījumiem Maksājumu kartes kontos (par katru SMS)
Bez maksas
9. Arhīva dokumentu kopiju izsniegšana 20 EUR
10. Tiesībsargājošo iestāžu rīkojumu izpilde saskaņā ar normatīvajiem aktiem
10.1. Tiesībsargājošo iestāžu rīkojumu pieņemšana izpildei*** 5 EUR
10.2. Tiesībsargājošo iestāžu inkaso rīkojumu izpilde (par rīkojumu)*** 5 EUR + maksa saskaņā ar tarifiem "Maksājumi bankā"
11. Klienta dokumentu kopēšana pēc pieprasījuma par vienu lapu** 0,50 EUR
12. Komisija par naudas glabāšanu slēdzamajā kontā (mēnesī)****
20 EUR
13. Klienta sniegtās informācijas aktualizēšana, ja aktualizāciju veic Banka
10 EUR

* Ja Banka atsaka Konta atvēršanu, komisija netiek atgriezta
** Komisijas maksā ir iekļauts PVN saskaņā ar LR Likumu “Par pievienotās vērtības nodokli”  
*** Tiesu izpildītāju rīkojumi un izdoto rīkojumu atsaukumi, VID rīkojumi un inkaso uzdevumi, rīkojumu un inkaso uzdevumu atsaukumi, tiesu spriedumi, lēmumi, nolēmumi un rīkojumi (komisijas maksa tiek ieturēta no Klienta konta) 
**** Saskaņā ar Vispārējo darījumu noteikumu 10.7.2. punktu

jaunumi