Latvijas pasta banka

Bankas garantija

Spēkā no: 24.07.2013

Pakalpojums
Darījumiem EUR valūtā Darījumiem USD valūtā
Pieteikuma izskatīšana
Ja garantija ir nodrošināta ar naudas segumu/ termiņdepozītu bankā 75 EUR 100 USD
Ja garantija ir nodrošināta ar cita veida nodrošinājumu 150 EUR 200 USD
Garantijas izsniegšana (par katru garantiju) 75 EUR 100 USD
Garantijas lietošana
Ja garantija ir nodrošināta ar naudas segumu/ termiņdepozītu bankā 1% gadā no garantijas summas (min. 75 EUR) 1% gadā no garantijas summas (min. 100 USD)
Ja garantija ir nodrošināta ar cita veida nodrošinājumu 2 - 4% gadā no garantijas summas (min. 150 EUR) 2 - 4% gadā no garantijas summas (min. 200 USD)
Izmaiņas garantijas līguma noteikumos /garantijas atsaukšana 75 EUR (par katru izmaiņu) 100 USD (par katru izmaiņu)
Maksājuma prasības izpilde 0.2% no maksājuma prasības summas,
(min. 75 EUR)
0.2% no maksājuma prasības summas,
(min. 100 USD)


Pakalpojums Darījumiem EUR valūtā Darījumiem USD valūtā
SWIFT komisija 7 EUR 10 USD
Pilnvara preču saņemšanai 45 EUR 60 USD
Pasta izdevumi Atbilstoši bankas faktiskiem izdevumiem

* SWIFT, pasta, kurjerpasta, telefona, korespondējošo banku komisijas un citas AS "Latvijas pasta banka" faktiskās izmaksas saistība ar attiecīgu akreditīvu sedz klients

jaunumi