Latvijas pasta banka

Dokumentu inkaso

Spēkā no: 24.07.2013

Importa dokumentu inkaso
Darījumiem EUR valūtā Darījumiem USD valūtā
Dokumentu inkaso pret maksājumu (D/P- Documents against Payment) 0.2% no summas 
(min. 75 EUR, 
max. 290 EUR)
0.2% no summas 
(min. 100 USD, 
max. 370 USD)
Dokumentu inkaso pret akceptu (D/A- Documents against Acceptance)
Izmaiņas dokumentu inkaso rīkojumā 45 EUR 60 USD
Dokumentu atgriešana 45 EUR 60 USD
Dokumentu izsniegšana bez maksājuma 0.2% no summas (min. 75 EUR, max. 290 EUR) 0.2% no summas (min. 100 USD, max. 370 USD)
Eksporta dokumentu inkaso
Darījumiem EUR valūtā Darījumiem USD valūtā
Dokumentu inkaso pret maksājumu (D/P- Documents against Payment) 0.2% no summas 
(min. 75 EUR, 
max. 290 EUR)
0.2% no summas 
(min. 100 USD, 
max. 370 USD)
Dokumentu inkaso pret akceptu (D/A- Documents against Acceptance)
Izmaiņas dokumentu inkaso rīkojumā 7 EUR 7 USD
Inkaso atsaukšana 45 EUR 60 USD
Tratas izdošana pret apmaksu -
Neapmaksātu dokumentu atgriešana 36 EUR 50 USD


Pakalpojums Darījumiem EUR valūtā Darījumiem USD valūtā
SWIFT komisija 7 EUR 10 USD
Pilnvara preču saņemšanai 45 EUR 60 USD
Pasta izdevumi Atbilstoši bankas faktiskiem izdevumiem

* SWIFT, pasta, kurjerpasta, telefona, korespondējošo banku komisijas un citas AS "Latvijas pasta banka" faktiskās izmaksas saistība ar attiecīgu akreditīvu sedz klients

jaunumi