Latvijas pasta banka

Importa akreditīvs

Spēkā no: 24.07.2013

Pakalpojums
Darījumiem EUR valūtā Darījumiem USD valūtā
Akreditīva izdošana 86 EUR 120 USD
Akreditīva projekta sagatavošana un saskaņošana 75 EUR 100 USD
Akreditīva lietošanas komisija
  1. ja nodrošinājums - naudas segums, 1% gadā no summas, (min. 36 EUR)

  2. ja nodrošinājums ir cits - pēc vienošanās

  1. ja nodrošinājums - naudas segums, 1% gadā no summas, (min. 45 USD)

  2. ja nodrošinājums ir cits - pēc vienošanās

Izmaiņas akreditīva noteikumos/ akreditīva atsaukšana pēc klienta rīkojuma 75 EUR 100 USD
Dokumentu apmaksa (dokumentu komisija) 0.2% no summas, (min. 86 EUR) 0.2% no summas, (min. 110 USD)
Atliktā maksājuma komisija 75 EUR 100 USD
Komisija par kļūdainiem dokumentiem 75 EUR 100 USD


Pakalpojums Darījumiem EUR valūtā Darījumiem USD valūtā
SWIFT komisija 7 EUR 10 USD
Pilnvara preču saņemšanai 45 EUR 60 USD
Pasta izdevumi Atbilstoši bankas faktiskiem izdevumiem

* SWIFT, pasta, kurjerpasta, telefona, korespondējošo banku komisijas un citas AS "Latvijas pasta banka" faktiskās izmaksas saistība ar attiecīgu akreditīvu sedz klients

jaunumi