AS LPB Bank

MIFID II un MIFIR

Sākot ar 2007.gadu Eiropas Savienībā spēkā ir direktīva par finanšu instrumentu tirgiem, kas pazīstama kā MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). Ar MiFID tika ieviests jauns regulējums ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem.

Finanšu tirgum attīstoties, ir pieņemta jauna finanšu instrumentu tirgu direktīva – MiFID II (2014/65/ES), kā arī finanšu instrumentu tirgus regula – MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation).

Jaunais regulējums Eiropas Savienībā stājies spēkā ar 2018.gada 3.janvāri.

  • MiFID II mērķis ir veicināt integrētu un efektīvu vispārējā finanšu tirgus darbību un nodrošināt augstāku ieguldītāju aizsardzības līmeni darījumos ar finanšu instrumentiem. Latvijas Republikā MiFID prasības ir iekļautas Finanšu instrumentu tirgus likumā.
  • MiFIR ir saistoša visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, un tā ietver prasības attiecībā uz darījumu izpildi un finanšu instrumentu tirdzniecības pārredzamību.

Galvenās jomas, kuras tiek regulētas MiFID II un MiFIR:

  • pirmspārdošanas un pēcpārdošanas pārredzamības prasību noteikšana darījumiem ar finanšu isntrumentiem;
  • klientu kategorizācija (privāts klients, profesionāls klients, tiesīgs darījumu partneris);
  • Interešu konflikta novēršanas pasākumi;
  • darījumu izpilde - Best execution - klientiem labāko iespējamo rezultātu nodrošināšana darījumos ar finanšu instrumentiem.

Pirms lēmuma pieņemšanas par finanšu pakalpojumu izmantošanu, lūdzam Jūs iepazīties un novērtēt galvenos riskus, kuri ir saistīti ar finanšu instrumentu tirdzniecību!

Lūdzam ņem vērā, ka, tirgojot atsevišķus finanšu instrumentus, pastāv iespēja zaudēt vairāk naudas, nekā sākotnēji tika ieguldīts!

Jums palīdzēs "Klientu skola" - FKTK izstrādātais interneta resurss. 

Direktīvas prasību ievērošanai - lūdzam iepazīties ar AS „LPB Bank” Klientu rīkojumu par darījumiem ar finanšu instrumentiem izpildes politiku, kā arī ar Risku aprakstu sadaļā "Kā kļūt par Klientu". 

Mērķtirgus noteikšana

jaunumi