AS LPB Bank

EEZ

Spēkā no: 26.11.2018

1. Skaidras naudas izmaksa no Konta1  
1.1 EUR2 0,25% no summas, min. 5 EUR 
1.2. USD3 1 % no summas, min. 10 EUR
1.3. GBP, RUB3 1%  no summas, min. 8 EUR 
1.4. Papildu komisija par iepriekš nepieteiktu skaidras naudas izmaksu 0.1% no vienas dienas ietvaros izmaksātās EUR2;
0.1% no USD, GBP, RUB izmaksātās summas3
2. Skaidras naudas iemaksa savā Kontā (banknotes)   
 2.1. EUR4   2 EUR
2.2. USD5 1 % no summas, min. 10 EUR
2.3. GBP, RUB 0,7% no summas, min. 8 EUR
2.4. Termiņnoguldījumam (EUR4 Bez maksas
3. Skaidras naudas iemaksa cita Klienta Kontā  
3.1. EUR4 0,1% no summas, min. 5 EUR
3.2. GBP, RUB 1% no summas, min. 8 EUR
4. Naudas pasūtīšana pēc nomināliem  
4.1. Banknotes (EUR, USD, GBP, RUB) 1% no summas, min. 8 EUR + komisija par skaidras naudas izmaksu no konta 
4.2. Monētas (EUR)  1 EUR par katrām 50 monētām, min. 5 EUR + komisija par skaidras naudas izmaksu no konta 
5. Monētu (EUR) apstrāde   1 EUR par katrām 50 monētām, min. 5 EUR 
6. Skaidras naudas valūtas konvertācija(EUR4, USD5, GBP, RUB)      
6.1. Bankas Klientiem 2 EUR
6.2. Klientiem,kuriem nav  Norēķinu konts 5 EUR
7. Banknošu pārbaude pēc Klienta pieprasījuma (EUR, USD5, GBP, RUB)   1 EUR par vienu banknoti
8. Skaidras naudas apmaiņa  
8.1. Banknošu (EUR) apmaiņa pret monētām, monētu (EUR ) apmaiņa pret banknotēm   1 EUR par katrām 50 monētām, min. 5 EUR 
 
8.2. Banknošu (EUR) apmaiņa pret banknotēm, izmainot nominālu
1% no summas, min. 8 EUR

Ja skaidras naudas darījums veikts ārvalstu valūtā, Bankas komisiju par pakalpojumu aprēķina un ietur EUR, piemērojot Bankas noteikto standarta valūtas kursu, kas ir spēkā Bankas komisijas ieturēšanas brīdī. Ārzemju valūtu monētas Banka nepieņem un neizmaksā. 
1 Termiņnoguldījuma (EUR, USD) pamatsummas un procentu izmaksa - bez maksas, ja iemaksa Termiņnoguldījumam pilnā apjomā tika veikta skaidrā naudā un izmaksa tiek veikta 30 dienu laikā no Termiņnoguldījuma beigu datuma.
2 Skaidra nauda virs 15 000 EUR jāpiesaka vienu Bankas darba dienu iepriekš līdz plkst.14:00 Internetbankā, Telefonbankā vai nosūtot Bankai informāciju rakstiski. Bankai ir tiesības atteikt skaidras naudas izmaksu, ja tā nav iepriekš pieteikta.  
3 Skaidras naudas izmaksa USD, GBP, RUB valūtā, neatkarīgi no summas, tiek saskaņota Internetbankā, Telefonbankā vai nosūtot Bankai informāciju rakstiski. Bankai ir tiesības atteikt skaidras naudas izmaksu, ja tā nav pieejama vai pasūtījums nebija iepriekš saskaņots.
4 Ja tiek iemaksātas monētas ( EUR), papildus tiek iekasēta komisija par monētu apstrādi.
5 Banka pieņem no Klientiem ASV dolāru banknotes, sākot ar 1996.gada izlaidumu, izņemot 2006.gada izlaiduma 100 ASV dolāru banknotes.

jaunumi