AS LPB Bank

Iekšzemes

Spēkā no: 01.01.2021

  LAIKS¹ OUR² SHA³
1. Iekšbankas maksājumi      
1.1. Starp klienta kontiem 18:00 Bez maksas Bez maksas
1.2. Uz cita Bankas Klienta kontu 18:00 1 EUR 1 EUR
2. Maksājumi uz citu banku      
2.1. EUR maksājumi      
2.1.1. uz SEPA4 valstīm      
2.1.1.1. Bez Norēķinu konta atvēršanas (Latvijā)      
Līdz 10 000,00 EUR 15:30   10 EUR
Komunālie maksājumi⁵ 15:30   5 EUR
2.1.1.2. No Norēķinu konta uz EEZ valstīm      
Standarta (D) 15:30   2 EUR
Standarta (D)* 17:30   2 EUR
Standarta (D+1) 18:00   2 EUR
Steidzams (D) 17:00   15 EUR
Ekspress (D)** 17:45   55 EUR
2.1.2. ārpus EEZ valstīm      
Standarta (D+1) 18:00 25 EUR 20 EUR
Steidzams (D) 17:00 30 EUR 25 EUR
Ekspress (D)** 17:45 55 EUR 55 EUR
2.2. USD maksājumi      
Standarta (D+1) 18:00 40 EUR 30 EUR
Steidzams (D) 17:00 50 EUR 40 EUR
Ekspress (D)** 17:45 70 EUR 70 EUR
2.3. RUB maksājumi      
Standarta (D+1) 18:00 15 EUR  
Steidzams (D) 16:00 20 EUR  
Ekspress (D)** 17:45 50 EUR  
2.4. PLN maksājumi      
Standarta (D+1) 18:00 45 EUR 40 EUR
Steidzams (D) 14:00 55 EUR 50 EUR
Ekspress (D)** 15:30 70 EUR 70 EUR
2.5. Maksājumi citās valūtās      
Standarta (D+2) 18:00 55 EUR 45 EUR
Steidzams (D+1) 18:00 65 EUR 55 EUR
3. Papildu pakalpojumi      
3.1. a) Izpildītā standarta EUR maksājuma uz EEZ valstīm izmeklēšana, atsaukšana un noteikumu grozīšana 10 EUR    
3.1. b) Izpildītā maksājuma izmeklēšana, atsaukšana un noteikumu grozīšana, gaidāmā vai ienākošā maksājuma izmeklēšana vai atgriešana*** 40 EUR + faktiskie izdevumi    
3.2. Apstiprinātas SWIFT6 ziņojuma kopijas izsniegšana Klientam 5 EUR    
3.3. Iekšbankas maksājuma atsaukšana 5 EUR    
3.4. Kontā ieskaitītā maksājuma atgriešana pēc Klienta rīkojuma 15 EUR    
3.5. Slēdzamajā Kontā esošo līdzekļu atgriešana bez Klienta rīkojuma *** 30 EUR    
3.6. Atgrieztā izejošā maksājuma ieskaitīšana Bankas Klienta kontā 20 EUR (SEPA maksājumiem bez maksas)    
4. Ienākošo maksājumu ieskaitīšana Bankas Klientu kontos un maksājumu apstrāde
4.1. Ienākošā maksājuma ieskaitīšana Bankas Klienta kontā Bez maksas    
4.2. Ienākošā maksājuma ar neprecīzo saņēmēja nosaukumu apstrāde 20 EUR    
4.3. Ienākošā maksājuma ar neprecīzo saņēmēja IBAN7 apstrāde 25 EUR    
4.4. Ienākošā maksājuma bez maksājuma mērķa norādīšanas apstrāde 20 EUR    
5. Bezskaidras valūtas konvertācija**** Pēc Bankas noteiktā kursa, bez komisijas maksas  

* Maksājuma saņēmēja banka ir EKS maksājuma sistēmas tiešais dalībnieks. EKS dalībnieku saraksts
** Ekspress (D) - maksājums, kura izpilde tiek nodrošināta 1 stundas laikā tikai pēc vienošanās ar Banku (iepriekš saskaņojot maksājuma veikšanu ar Bankas darbinieku). 
*** Komisijas maksa tiek ieturēta no atgriežamā maksājuma summas.
**** Iespēja vienoties ar Banku par individuālu valūtas kursu, sākot no 5000,00 EUR vai ekvivalentu summu citās valūtās, bez papildus komisijas.
LAIKS1 – maksājuma pieteikšanas laiks jeb vēlākais laiks, kad šī veida maksājumu ir iespējams iesniegt. Ja maksājums tiek iesniegts pēc norādītā laika, pie izpildes laika tiek pieskaitīta vēl 1 darba diena.  
OUR2 – visas ar maksājumu saistītās komisijas (korespondentbanku, saņēmējbankas) sedz Maksātājs. Saņēmējs saņem pilnu pārveduma summu. Ja maksājumu pārveduma laikā iesaistītās bankas maina maksājuma komisijas veidu, AS "LPB Bank" atbildību nenes. Saņēmējbankas vai citas maksājumā iesaistīto banku ar šo maksājumu saistītās komisijas AS "LPB Bank" bezakcepta kārtībā noraksta no Klienta norēķinu konta Bankā.
SHA3 –Maksātājs apmaksā tikai AS "LPB Bank" komisijas maksu. Visas pārējās ar maksājumu saistītās komisijas (korespondentbanku, saņēmējbankas) apmaksā Saņēmējs. Maksājuma ieskaitīšanu Saņēmēja kontā veic saņēmējbanka pēc visu komisiju, ja tādas rodas, ieturēšanas no maksājuma summas. Sākot ar 2009. gada 1. novembri, ja maksājums tiek veikts Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstu4 ietvaros EUR vai citās valūtās (DKK, NOK, SEK, PLN, CZK, RON, BGN, HUF, HRK, CHF), kā arī norādīts Saņēmēja konta numurs IBAN7 formātā, saņēmējbankas SWIFT6kods, komisijas veids SHA, citas komisijas no maksājuma summas vairs netiek ieturētas.
Banka ir tiesīga mainīt komisijas veidu no OUR uz SHA, apstrādājot Klienta izejošo maksājumu nosūtīšanai uz EEZ dalībvalstīm, EUR vai citu dalībvalstu valūtā.
SEPA4 - EEZ dalībvalstis, kā arī Apvienotā Karaliste, Andora, Gibraltāra, Islande, Lihtenšteina, Sanmarīno, Monako, Norvēģija, Šveice, Vatikāna, Majota, Senpjēra un Mikelona, Gērnsija un Menas Sala.
Komunālais maksājums5 - ir maksājums par komunālajiem pakalpojumiem, uzrādot apsaimniekotāja izrakstītu rēķinu, kā arī apmaksa par elektroenerģiju, gāzi, ūdeni, kanalizāciju un atkritumu izvešanu. 
SWIFT6 (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) - starpbanku elektroniskā komunikācijas sistēma, kur katrai bankai piešķirts starptautisks kods. 
IBAN7 (International Bank Account Number) - starptautisks bankas konta numurs, ko banka piešķīrusi klientam un kas atbilst starptautiskajam standartam ISO 13616:1997, kuru izstrādājušas Eiropas Banku standartu komiteja (European Committee for Banking Standards) un Starptautiskā Standartizācijas organizācija (International Organization for Standardization).

jaunumi