AS LPB Bank

Iekšzemes

Spēkā no: 01.05.2021

1. Konta atvēršana, apkalpošana, uzturēšana (juridiskām personām)  
1.1. Norēķinu konta atvēršana (Komisijas maksā ietilpst Konta atvēršana un pirmā Identifikācijas un autorizācijas līdzekļu komplekta izsniegšana)1 50 EUR*
1.2. Papildu komisija par steidzamu pieteikuma Norēķinu konta atvēršanai izskatīšanu 48 stundu laikā pēc pilna dokumentu komplekta iesniegšanas Bankā (Bankas darba laikā)1 150 EUR 
1.3. Norēķinu konta atvēršana juridiskām personām, kas reģistrētas Latvijas Republikā, un kurām ir uzsākts maksātnespējas vai likvidācijas process
200 EUR
1.4. Papildu Norēķinu konta atvēršana  20 EUR 
1.5. Konta apkalpošana (mēnesī) 5 EUR 
1.6. Minimālais Konta atlikums  15 EUR 
1.7. Papildu komisija par dokumentu iesniegšanu Bankā ar Bankas aģentu starpniecību  75 EUR 
1.8. Norēķinu konta atvēršana pamatkapitāla ieskaitīšanai  20 EUR 
1.9. Naudas glabāšana USD valūtā Klienta Norēķinu un Maksājumu karšu kontos (mēnesī)2 0,1%, min. 100 EUR 
2. Pilnvaru noformēšana un pārbaude   
2.1. Bankas Pilnvaras noformēšana   10 EUR 
2.2. Notariāli apliecinātas Pilnvaras pirmreizēja pārbaude   10 EUR 
2.3. Notariāli apliecinātas Pilnvaras katra atkārtota pārbaude   5 EUR 
3. Parakstu un zīmoga paraugu kartiņa   
3.1. Apstiprināšana  Bez maksas 
3.2. Maiņa  20 EUR 
4. Konta izraksts  
4.1. Saņemot Bankā par laika periodu līdz 1 gadam Bez maksas
4.2. Saņemot Bankā par laika periodu virs 1 gada 0,30 EUR par 1 lapu, min 5 EUR 
4.3. Konta izraksta dublikāts  10 EUR 
4.4. No slēgta Konta  0,50 EUR par 1 lapu, min 10 EUR 
5. Izziņas   
5.1. Izziņa par Konta esamību, Konta atlikumu  10 EUR 
5.2. Cita satura izziņas pēc Klienta pieprasījuma  30 EUR 
5.3. Informācijas sniegšana pēc audita pieprasījuma  50 EUR 
5.4. Izziņas notariālā apstiprināšana3 50 EUR + faktiskās izmaksas  
5.5. Papildu komisija par steidzamu Izziņu 2 stundu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas Bankā (Bankas darba laikā)   30 EUR 
6. Konta slēgšana  10 EUR
7. Naudas glabāšana slēdzamajā Kontā (dienā)4  0.5 % no summas, min 50 EUR
8.  Naudas glabāšana Norēķinu kontā pamatkapitāla ieskaitīšanai (mēnesī)5
8.1. Līdz 2 mēnešiem (ieskaitot)  Bez maksas
8.2. Par 3. mēnesi  100 EUR
8.3. Sākot ar 4. mēnesi līdz 12 mēnešiem (ieskaitot) 200 EUR
8.4. Sākot ar 13. mēnesi 1000 EUR
9. Dokumentu nosūtīšana pa pastu3  
9.1. Latvijā 5 EUR + faktiskās izmaksas 
9.2. Ārpus Latvijas 10 EUR + faktiskās izmaksas 
10. Informatīvais SMS  
10.1. Pieslēgšana Bez maksas
10.2. Par darījumiem Norēķinu kontos (par katru SMS)  0,10 EUR 
10.3. Par darījumiem Maksājumu kartes kontos (par katru SMS)   Bez maksas 
11. Arhīva dokumentu kopiju izsniegšana ( par 1 (vienu) dokumentu)  
11.1. No atvērta Konta 10 EUR
11.2 No slēgta Konta 6 20 EUR 
12. Tiesībsargājošo iestāžu rīkojumu izpilde saskaņā ar normatīvajiem aktiem7
12.1. Tiesībsargājošo iestāžu rīkojumu pieņemšana izpildei 15 EUR 
12.2. Tiesībsargājošo iestāžu rīkojumu izpilde (par katru maksājumu) 10 EUR + maksa saskaņā ar cenrādi "Maksājumi" 
13. Klienta dokumentu kopēšana pēc Klienta pieprasījuma par vienu lapu3 0,50 EUR 
14. Klienta identificēšana ārpus Bankas telpām  300 EUR 
15. Citi Bankas pakalpojumi Informācija pieejama pēc pieprasījuma

*Netiek piemērota, ja norēķinu konts tiek atvērts aizdevuma saņemšanai Bankā un ir samaksāta komisija par pieteikuma izskatīšanu.

1 Komisija tiek samaksāta, iesniedzot pieteikumu Norēķinu konta atvēršanai. Ja Banka atsaka Norēķinu konta atvēršanu, komisija netiek atgriezta. 
2Komisiju aprēķina par mēneša vidējo konsolidēto atlikumu virs 1 milj. USD.
3 Komisijas maksā ir iekļauts PVN saskaņā ar LR Likumu “Par pievienotās vērtības nodokli”. 
4 Saskaņā ar Vispārējo darījumu noteikumu 10.7.2. punktu.  
5Saskaņā ar Vispārējo darījumu noteikumu 33.6. punktu. 
6 Pēc Klienta pārstāvja identifikācijas.
7 VID un Zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumi un izdoto rīkojumu atsaukumi, tiesu un citu tiesībsargājošo iestāžu spriedumi, lēmumi, nolēmumi un rīkojumi.  

jaunumi