AS LPB Bank

Iekšzemes

Spēkā no: 01.07.2021

1. Konta atvēršana, apkalpošana, uzturēšana 
1.1. Norēķinu konta vai Maksājumu kartes konta atvēršana
10 EUR
1.2. Papildu komisija par steidzamu pieteikuma Norēķinu konta atvēršanai izskatīšanu 48 stundu laikā pēc pilna dokumentu komplekta iesniegšanas Bankā (Bankas darba laikā)1 30 EUR 
1.3. Papildu Norēķinu konta atvēršana   10 EUR 
1.4. Papildu Maksājumu kartes konta atvēršana  Bez maksas + gada maksa
par kartes lietošanu saskaņā ar
cenrādi “Maksājumu kartes”
1.5. Norēķinu konta apkalpošana (mēnesī)*               2 EUR              
1.6. Minimālais Konta atlikums   5 EUR 
1.7. Papildu komisija par dokumentu iesniegšanu Bankā ar Bankas aģentu starpniecību  75 EUR 
1.8. Naudas glabāšana USD valūtā Klienta Norēķinu un Maksājumu karšu kontos (mēnesī) 2 0,1%, min. 100 EUR
2. Pilnvaru noformēšana un pārbaude   
2.1. Bankas Pilnvaras noformēšana   10 EUR 
2.2. Notariāli apliecinātas Pilnvaras pirmreizēja pārbaude   10 EUR 
2.3. Notariāli apliecinātas Pilnvaras katra atkārtota pārbaude   3 EUR 
3. Parakstu un zīmoga paraugu kartiņa   
3.1. Apstiprināšana  Bez maksas 
3.2. Maiņa  5 EUR 
4. Konta izraksts  
4.1. Saņemot Bankā par laika periodu līdz 1 gadam 3 EUR 
4.2. Saņemot Bankā par laika periodu virs 1 gada 0,30 EUR par 1 lapu, min 5 EUR 
4.3. Konta izraksta dublikāts  10 EUR 
4.4. No slēgta Konta  0,50 EUR par 1 lapu, min 10 EUR 
5. Izziņas   
5.1. Izziņa par Konta esamību, Konta atlikumu  10 EUR 
5.2. Cita satura izziņas pēc Klienta pieprasījuma  20 EUR 
5.3. Informācijas sniegšana pēc audita pieprasījuma  35 EUR 
5.4. Izziņas notariālā apstiprināšana3 50 EUR + faktiskās izmaksas 
5.5. Papildu komisija par steidzamu Izziņu 2 stundu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas Bankā (Bankas darba laikā)  30 EUR 
6. Konta slēgšana  5 EUR 
7. Naudas glabāšana slēdzamajā Kontā (dienā)4  0.5 % no summas, min 50 EUR
8. Dokumentu nosūtīšana pa pastu3  
8.1. Latvijā 5 EUR + faktiskās izmaksas 
8.2. Ārpus Latvijas 10 EUR + faktiskās izmaksas 
9. Informatīvais SMS  
9.1. Pieslēgšana Bez maksas
9.2. Par darījumiem Norēķinu kontos (par katru SMS)  0,10 EUR 
9.3. Par darījumiem Maksājumu kartes kontos (par katru SMS)   Bez maksas 
10. Arhīva dokumentu kopiju izsniegšana ( par 1 ( vienu) dokumentu)
10.1. No atvērta Konta 10 EUR
10.2. No slēgta Konta 5 20 EUR
11. Tiesībsargājošo iestāžu rīkojumu izpilde saskaņā ar normatīvajiem aktiem6
11.1. Tiesībsargājošo iestāžu rīkojumu pieņemšana izpildei, grozīšanai vai atsaukšanai 10 EUR 
11.2. Tiesībsargājošo iestāžu rīkojumu izpilde (par katru maksājumu) 5 EUR + maksa saskaņā ar cenrādi "Maksājumi" 
12. Dokumentu kopēšana pēc Klienta pieprasījuma par vienu lapu3 0,50 EUR 
13. Klienta identificēšana ārpus Bankas telpām  300 EUR 
14. Citi Bankas pakalpojumi Informācija pieejama pēc pieprasījuma

*Komisija netiek ieturēta, ja klientam ir aktīvs noguldījums, kredīts, finanšu instrumentu konts vai līgums par individuālā seifa apkalpošanu, kā arī par pirmo pilno kalendāro mēnesi pēc finanšu instrumentu konta slēgšanas, vai pēdējā noguldījuma līguma, kredīta līguma vai līguma par individuālā seifa apkalpošanu izbeigšanas.

1Komisija tiek samaksāta, iesniedzot pieteikumu Norēķinu konta atvēršanai. Ja Banka atsaka Konta atvēršanu, komisija netiek atgriezta.
2Komisiju aprēķina par mēneša vidējo konsolidēto atlikumu virs 1 milj. USD.
3Komisijas maksā ir iekļauts PVN saskaņā ar LR Likumu “Par pievienotās vērtības nodokli”.
4Saskaņā ar Vispārējo darījumu noteikumu 10.7.2. punktu.
5 Pēc Klienta identifikācijas.
6 VID un Zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumi un izdoto rīkojumu atsaukumi, tiesu un citu tiesībaizsargājošo iestāžu spriedumi, lēmumi, nolēmumi un rīkojumi.

jaunumi