AS LPB Bank

Pamatkonts

LPB Bank nodrošina iespēju privātpersonai, kas ir ES rezidents, kā arī personai, kurai ir tiesības uzturēties Latvijā saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, kā arī personai, kurai nav uzturēšanās atļaujas, bet kuras izraidīšana no Latvijas atbilstoši LR normatīvajiem aktiem nav iespējama, atvērt un lietot maksājumu kontu ar pamatfunkcijām – pamatkontu.

Pamatkonta ietvaros klienti saņem šādus pakalpojumus EUR valūtā:

  • Norēķinu konta atvēršanu, apkalpošanu un slēgšanu;  
  • Naudas līdzekļu ieskaitīšanu kontā;
  • Skaidras naudas izmaksu no konta Bankas darba laika ietvaros Klientu apkalpošanas centrā;
  • Internetbankas pieslēgšanu un lietošanu;
  • Maksājumu saņemšanu un maksājumu veikšanu Internetbankā (SEPA maksājumi EEZ valstu ietvaros); 
  • Informatīvo SMS pieslēgšanu.

Lai atvērtu un piekļūtu pamatkontam, papildus pakalpojumu pieslēgšana nav obligāta.

Klientam, kurš vēlas atvērt pamatkontu un noformēt tam pieejamos papildpakalpojumus, jāiesniedz LPB Bank Klientu apkalpošanas centrā parakstīts pieteikums pamatkonta atvēršanai, kurā ir ietverts apliecinājums, ka klientam nav atvērts maksājuma konts vai pamatkonts citā bankā, kura sniedz maksājumu pakalpojumus Latvijā, un pārējos dokumentus, saskaņā ar Bankas Vispārējiem darījuma noteikumiem.

Iesniegto pamatkonta pieteikumu un tam pievienotos dokumentus Banka izskata 10 darba dienu laikā. Pamatkonta atvēršana var tikt atteikta, un Banka ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu par Bankas pakalpojumu sniegšanu Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā noteiktajos gadījumos.

Cenrādis

jaunumi