AS LPB Bank

EEZ

Spēkā no: 01.12.2017

1. Maksājumu kartes apkalpošana   
1.1. Gada maksa par Maksājumu kartes lietošanu 200 EUR  
1.2. Gada maksa par Papildkartes lietošanu 120 EUR  
 1.3. Maksājumu kartes vai Papildkartes aizvietošana 7 EUR
1.4. Steidzama Maksājumu kartes izgatavošana 8 stundu laikā (Bankas darba laikā) 15 EUR 
2. Jaunas, atjaunotas un aizvietotas Maksājumu kartes derīguma termiņš 2 gadi
3. Komisijas maksa par pirkumu  Bez maksas
4. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja pirkuma valūta atšķiras no Maksājumu kartes konta valūtas 2%
5. Komisijas maksa par skaidras naudas izņemšanu   
5.1. Сitadeles bankas bankomātos Latvijā Pirmās divas reizes mēnesī - bez maksas, 0,70 EUR
5.2. Citu banku bankomātos  2 EUR + 1.5%
6. Komisijas maksa par iepazīšanos ar konta bilanci    
6.1. Сitadeles bankas bankomātos Latvijā 0.20 EUR
6.2. Citu banku bankomātos 0.70 EUR
7. Kredītlimits   
Kredītlimita apjoms atkarībā no bankā ieguldītā Termiņnoguldījuma  
Virs 45 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā  90%
8. Komisijas maksa par Kredītlimita izmantošanu   
8.1. Procentu likme gadā no izmantotās Kredītlimita summas 20%
8.2. Procentu likme gadā par Kredītlimita summas pārsniegšanu 48%
8.3. Minimālā summa Maksājumu kartes konta ikmēneša papildināšanai no izmantotā Kredītlimita 5%
8.4. Termiņš, līdz kuram jāpapildina Maksājumu kartes konts, Kredītlimita izmantošanas gadījumā Kalendārā mēneša pēdējā darba diena
9. Citi pakalpojumi   
9.1. Komisijas maksa par pretenzijas izskatīšanu Bez maksas*
9.2. Komisijas maksa par Maksājumu kartes darījuma apliecinošo dokumentu pieprasīšanu 15 EUR 
9.3. Ceļojumu apdrošināšana Bez maksas
10. Maksājumu kartes standarta limiti   
10.1. Limits skaidras naudas izņemšanai, diennakts (24h) laikā 15 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā 
10.2. Limits skaidras naudas izņemšanai mēnesī 65 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā 
10.3. Limits pirkumiem diennakts (24h) laikā 15 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā
10.4. Limits pirkumiem mēnesī 65 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā 
11. Pārskaitījumi no Maksājuma kartes konta   Saskaņā ar cenrādi "Maksājumi bankā / Elektroniskie maksājumi"
12. Komisijas maksa, ja darījums Maksājumu kartes kontā ir USD, RUB, GBP vai CHF valūtās
12.1. Komisijas maksa par skaidras naudas izņemšanu citu banku bankomātos 3 USD + 1,5%/100 RUB + 1,5%/2 GBP + 1,5%/ 3 CHF + 1,5%
12.2. Komisijas maksa par iepazīšanos ar Maksājumu kartes konta bilanci citu banku bankomātos 1 USD/30 RUB/ 0,70 GBP/ 1 CHF

*Ja pretenzijas izskatīšanai nepieciešams pieprasīt no attiecīgā darījuma apstrādē iesaistītajām trešajām personām darījumu apliecinošus dokumentus un tiek konstatēts, ka pretenzija ir nepamatota, tiek piemērota Bankas komisija 15.00 EUR apmērā par katru izskatīto darījumu.

jaunumi