AS LPB Bank

Iekšzemes

Spēkā no: 01.12.2017

1. Maksājumu kartes apkalpošana 
1.1. Gada maksa par Maksājumu kartes lietošanu 20 EUR 
1.2. Gada maksa par Papildkartes lietošanu 7 EUR  
1.3. Maksājumu kartes vai Papildkartes aizvietošana 7 EUR 
1.4. Steidzama Maksājumu kartes izgatavošana 8 stundu laikā (Bankas darba laikā) 15 EUR  
2. Jaunas, atjaunotas un aizvietotas Maksājumu kartes derīguma termiņš  2 gadi 
3. Komisijas maksa par pirkumu  Bezmaksas 
4. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja pirkuma valūta atšķiras no Maksājumu kartes konta valūtas 2%
5. Komisijas maksa par skaidras naudas izņemšanu   
5.1. Citadeles bankas bankomātos Latvijā Pirmās divas reizes mēnesī - bez maksas, 0.70 EUR
5.2. Citu banku bankomātos  2 EUR + 1,5% 
6. Komisijas maksa par iepazīšanos ar konta bilanci   
6.1. Citadeles bankas bankomātos Latvijā 0.20 EUR 
6.2. Citu banku bankomātos 0.70 EUR  
7. Kredītlimits   
7.1. Kredītlimita apjoms atkarībā no bankā ieguldītā Termiņnoguldījuma  
No 5 000 līdz 15 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā  70%
No 15 001 līdz 45 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā 80%
Virs 45 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā 90%
7.2. Kredītlimita apjoms atkarībā no klienta netto algas, kas tiek pārskaitīta uz Maksājumu kartes kontu AS LPB Bank*  
Līdz 700 EUR  100%
No 701 līdz 2 000 EUR 200%
Virs 2 000 EUR  300%
8. Komisijas maksa par Kredītlimita izmantošanu   
8.1. Procentu likme gadā no izmantotās Kredītlimita summas 24%
8.2. Procentu likme gadā par Kredītlimita summas pārsniegšanu 48%
8.3. Minimālā summa Maksājumu kartes konta ikmēneša papildināšanai no izmantotā Kredītlimita 5%
8.4. Termiņš, līdz kuram jāpapildina Maksājumu kartes konts, Kredītlimita izmantošanas gadījumā Kalendārā mēneša pēdējā darba diena 
9. Citi pakalpojumi   
9.1. Komisijas maksa par pretenzijas izskatīšanu Bez maksas**
9.2. Komisijas maksa par Maksājumu kartes darījuma apliecinošo dokumentu pieprasīšanu  15 EUR 
10. Maksājumu kartes standarta limiti   
10.1. Limits skaidras naudas izņemšanai, diennakts (24h) laikā 1500 EUR vai ekvivalents citā valūtā 
10.2. Limits skaidras naudas izņemšanai mēnesī 7500 EUR vai ekvivalents citā valūtā 
10.3. Limits pirkumiem diennakts (24h) laikā 1500 EUR vai ekvivalents citā valūtā 
10.4. Limits pirkumiem mēnesī 7500 EUR vai ekvivalents citā valūtā 
11. Pārskaitījumi no Maksājumu kartes konta  Saskaņā ar cenrādi "Maksājumi bankā / Elektroniskie maksājumi" 
12. Komisijas maksa, ja darījums Maksājumu kartes kontā ir USD, RUB, GBP vai CHF valūtās 
12.1. Komisijas maksa par skaidras naudas izņemšanu citu banku bankomātos 3 USD + 1,5%/100 RUB + 1,5%/2 GBP + 1,5%/ 3 CHF + 1,5%
12.2. Komisijas maksa par iepazīšanos ar Maksājumu kartes konta bilanci citu banku bankomātos 1 USD/30 RUB/ 0,70 GBP/ 1 CHF

* Tikai Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem
** Ja pretenzijas izskatīšanai nepieciešams pieprasīt no attiecīgā darījuma apstrādē iesaistītajām trešajām personām darījumu apliecinošus dokumentus un tiek konstatēts, ka pretenzija ir nepamatota, tiek piemērota Bankas komisija 15.00 EUR apmērā par katru izskatīto darījumu.

jaunumi