AS LPB Bank

Bankas garantija

Spēkā no: 01.09.2020

Pieteikuma izskatīšana:

Garantija ar naudas nodrošinājumu

 Garantija ar cita veida nodrošinājumu

                Iekšzemes cenrādis:

Esošiem Bankas kredītu klientiem:

200 EUR

Esošiem Bankas kredītu klientiem:

0,1% no pieprasītās garantijas summas, min. 300  EUR

Jauniem Bankas kredītu klientiem:

300 EUR

Jauniem Bankas kredītu klientiem:

0,1% no pieprasītās garantijas summas, min. 500  EUR

EEZ un ārvalstu cenrādis:

Esošiem Bankas kredītu klientiem:

200 EUR

Esošiem Bankas kredītu klientiem:

0,1% no pieprasītās garantijas summas, min. 300  EUR

Jauniem Bankas kredītu klientiem:

500 EUR

Jauniem Bankas kredītu klientiem:

0,2% no pieprasītās garantijas summas, min. 800  EUR

Priekšapmaksa par līgumu projektu sagatavošanu*

-

30% no līgumu sagatavošanas un noformēšanas komisijas

Līgumu sagatavošana un noformēšana

200 EUR

Sākot ar 0,8% no līguma  summas, min. 500 EUR

Garantijas izsniegšana (par katru garantiju)

150 EUR

150 EUR

Izmaiņas garantijas līgumā vai garantijā

150 EUR

Izmaiņas garantijā - 

150 EUR,

izmaiņas garantijas līgumā - 

500 EUR

Garantijas lietošana

1%-2%  gadā no garantijas summas, min. 150 EUR

2% - 6% gadā no garantijas summas, min. 200 EUR

Garantijas atsaukšana

Bezmaksas

Bezmaksas

Maksājumu prasību izpilde

0,2% no maksājuma prasījuma summas, 

min. 200 EUR

0,2% no maksājuma prasījuma summas, min. 200 EUR

Maksa par Bankas resursu lietošanu pēc maksājumu prasību izpildes

-

10% gadā no izmaksātās summas atlikuma no maksājumu prasības izpildes brīža līdz izmaksātās summas atgriešanai Bankā

SWIFT komisija **

50 EUR

50 EUR

Izziņas izsniegšana**

50 EUR

50 EUR

Pasta izdevumi

Atbilstoši bankas faktiskajiem izdevumiem

Atbilstoši bankas faktiskajiem izdevumiem

Apdrošināšanas polise (par 1 polisi):

Apdrošināšanas polises pasūtīšana un pirmreizēja apmaksa Klienta vietā

-

50 EUR

Apdrošināšanas prēmijas apmaksa Klienta vietā

-

20 EUR

*Komisija tiek ieturēta pirms līgumu projektu sagatavošanas (līgumu nenoslēgšanas gadījumā komisija netiek atmaksāta).

**Pluss PVN, ja komisijas maksai  ir jāpiemēro PVN saskaņā ar LR likumu "Par pievienotās vērtības nodokli".

jaunumi