AS LPB Bank

Juridiskas personas

Spēkā no: 01.09.2020

UZŅĒMUMU FINANSĒŠANA

PIETEIKUMA IZSKATĪŠANA:

Esošiem Bankas kredītu klientiem

Jauniem Bankas kredītu klientiem

                                                         Iekšzemes cenrādis:

0,1% no pieprasītās finansējuma summas,

min. 300 EUR

0,1% no pieprasītās finansējuma summas,

min. 500 EUR

                              EEZ cenrādis:

0,1% no pieprasītās finansējuma summas,

min. 300 EUR

0,2% no pieprasītās finansējuma summas,

min. 800 EUR

                        Ārvalstu cenrādis:

0,1% no pieprasītās finansējuma summas,

 min. 300 EUR

0,2% no pieprasītās finansējuma summas,

min. 800 EUR

Priekšapmaksa par līgumu projektu sagatavošanu*

30% no Līgumu sagatavošanas un noformēšanas komisijas

Līgumu sagatavošana un  noformēšana

Sākot no 0,8% no finansējuma summas, min. 500 EUR

Maksa par neizmantotu limitu

0,5% - 1,5% gadā (no piešķirtā limita neizmantotās daļas)

KOMISIJA PAR IZMAIŅU VEIKŠANU LĪGUMĀ:

Summas palielināšana

Sākot no 0,8% no palielinājuma summas, min. 200 EUR

Termiņa pagarināšana, % likmes maiņa

 0,5% no summas, uz kuru attiecas izmaiņas, min. 200 EUR

Maksājumu grafika maiņa

200 EUR

Citas izmaiņas

Individuāli, min. 200 EUR

Izmaiņu veikšana līgumā, kas tiek veiktas pēc

Bankas iniciatīvas

Bezmaksas

Citas finanšu iestādes 

sagatavotu dokumentu 

izskatīšana un saskaņošana, ja 

notiek pilnīga vai daļēja

saistību dzēšana

1% no dzēstās summas, min. 750 EUR

BANKAS KURJERA PAKALPOJUMI:

Maksa par bankas kurjera 

pakalpojumiem hipotēkas 

nostiprināšanai, ķīlas 

reģistrēšanai, īpašuma

tiesību  nostiprināšanai

zemesgrāmatā,dokumentu

iesniegšanai notariālām

 darbībām u.c.

100 EUR

RAKSTISKO IZZIŅU SAGATAVOŠANA (PAR 1 IZZIŅU):

Izziņas sagatavošana

25 EUR

Izziņas svešvalodā sagatavošana

50 EUR

Dokumentu kopiju izsniegšana no arhīva

1,5 EUR par 1 lpp.

Pilnvara izbraukšanai ārpus valsts

50 EUR

APDROŠINĀŠANAS POLISE (PAR 1 POLISI):

Apdrošināšanas polises pasūtīšana un pirmreizēja apmaksa Klienta vietā

50 EUR

Apdrošināšanas prēmijas apmaksa Klienta vietā

20 EUR                 

Līzinga darījumiem komisijas maksas tiek apliktas ar PVN saskaņā ar LR Likumu “Par pievienotās vērtības nodokli”.

*Komisija tiek ieturēta pirms līgumu projektu sagatavošanas (līgumu nenoslēgšanas gadījumā komisija netiek atmaksāta).

jaunumi